ศิลปะการแสดง
งานช่างฝีมือดั้งเดิม
วรรณกรรมพื้นบ้าน
กีฬาภูมิปัญญาไทย
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล
ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
ภาษา