* พื้นที่สำหรับใส่ตัวเลือก ในการค้นหาเพิ่มเติม*

สาขา ประเภท ชื่อรายการ ชื่อท้องถิ่น
ศิลปะการแสดง ดนตรีและเพลงร้อง เพลงขอทาน เพลงลำภา
ภาษา ภาษาท้องถิ่น ภาษาชอง
ศิลปะการแสดง นาฎศิลป์และการละคร หนังตะลุง
วรรณกรรมพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน ตำนานเจ้าแม่เขาสามมุก ตำนานเจ้าแม่เขาสมมุก เจ้าแม่สาวมุก เจ้าแม่เขาสามมุก หรือ ตำนานเจ้าพ่อแสน
กีฬาภูมิปัญญาไทย กีฬาพื้นบ้าน มวยตับจาก
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเพณีแห่พญายม
ความรู้และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไก่ชนไทย
ภาษา ภาษาท้องถิ่น ภาษากะซอง
ภาษา ภาษาท้องถิ่น ภาษาซัมเร
กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่นพื้นบ้าน ชักเย่อเกวียนพระบาท