การติดต่อ

rspg@buu.ac.th

0-3810-3058 ต่อ 22

ผศ.ดร.พิทักษ์ สูตรอนันต์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131