ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) (ววน. ๒๓/๒๕๖๔)

เว็บแอปพลิเคชันและสื่อออนไลน์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.- ม.บูรพา

(ววน.๒๓.๑/๒๕๖๔)

การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก

(ววน.๒๓.๒/๒๕๖๔)

ฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก

(ววน.๒๓.๓/๒๕๖๔)

ฐานข้อมูลทรัพยากร กุ้ง กั้ง และปู บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย

(ววน.๒๓.๔/๒๕๖๔)

การถอดบทเรียนองค์ความรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ภาคตะวันออก สู่ฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพ

(ววน.๒๓.๕/๒๕๖๔)

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ภาคตะวันออก

(ววน.๒๓.๖/๒๕๖๔)

ฐานข้อมูลมดในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

(ววน.๒๓.๗/๒๕๖๔)

ฐานข้อมูลเพรียงหินในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

(ววน.๒๓.๘/๒๕๖๔)