พืช
Plantae (Kingdom Plantae)
พืช
สิ่งมีชีวิตจำพวกพืช ได้แก่ พรรณไม้ ไม้ผล ผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร พืชใช้เนื้อไม้ พืชเศรษฐกิจ กล้วยไม้ ปาล์ม หญ้า และไผ่
เข้าสู่ฐานข้อมูล
สัตว์
Animals (Kingdom Animalia)
สัตว์
สิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ ได้แก่ สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์น้ำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ฟองน้ำ พยาธิ สัตว์ทะเลผิวขรุขระ สัตว์ลำตัวกลมหอยกับหมึก สัตว์มีขาเป็นข้อปล้อง และสัตว์มีกระดอง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
ชีวภาพอื่นๆ
ชีวภาพอื่นๆ
สิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกที่นอกจากพืช และสัตว์ เช่น แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ เห็ด รา สาหร่าย และไลเคน
เข้าสู่ฐานข้อมูล
Plantae (176)
พืชพรรณไม้ (74)
หญ้าทะเล (10)
สาหร่าย (92)
Animalia (2762)
กุ้ง กั้ง ปู (151)
เพรียงหิน (10)
Collection in Thailand 120 specimens
มด (536)
หอย (2054)
แมงมุม (11)
ชีวภาพอื่นๆ (181)
แพลงก์ตอนทะเล (181)