ดิน หิน แร่ธาตุ
ดิน หิน แร่ธาตุ
ทรัพยากรกายภาพที่เป็นเทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก มีทั้งที่เป็นมวลของแข็งและวัตถุที่เกิดจากการผุพังของหินและแร่ต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการ ตัวอย่างเช่น กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
น้ำ
น้ำ
ทรัพยากรกายภาพที่เป็นของเหลวซึ่งมีมากบนผิวโลก และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ที่มีการบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการ ตัวอย่างเช่น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
อากาศ
อากาศ
ทรัพยากรกายภาพที่ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ที่มีการติดตามและพยากรณ์สภาพภูมิอากาศโดยหน่วยงานราชการ ตัวอย่างเช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมอุตุนิยมวิทยา
ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศ
ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ ที่มีการตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยหน่วยงานราชการ ตัวอย่างเช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน แหล่งน้ำ อุณหภูมิ ปริมาณแสง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น