OUR TEAM

ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศึกษาวิจัยในสาขาต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวภาพ

อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศึกษาวิจัยในสาขาทางชีวภาพ ได้แก่ พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ และส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต

ผู้เชี่ยวชาญ : กุ้ง กั้ง ปู
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
nongnud@go.buu.ac.th
ผู้เชี่ยวชาญ : พืชพรรณไม้
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
benchawon@buu.ac.th
ผู้เชี่ยวชาญ : หอย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
pongrat@go.ac.th
ผู้เชี่ยวชาญ :  เพรียงหิน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
woranop@go.buu.ac.th
ผู้เชี่ยวชาญ : มด
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
salineek@go.buu.ac.th

ทีมงานผู้ช่วยด้านชีวภาพ

ผู้ช่วยอาจารย์หรือนักวิจัย ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

นายกิตติพงษ์ เอมจัด

ทีมงานเพรียงหิน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวชนากานต์ ขำทับทิม

ทีมงานหอย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวพิมพรรณ ศุภพรโอฬาร

ทีมงานพืชพรรณไม้
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวรัตนาวดี ฑีฆะวงษ์

ทีมงานหอย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายวิรุฬห์ มงคลศิลป์

ทีมงานมด
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
mongkonsinwiroon@gmail.com

นายอลงกรณ์ พุดหอม

ทีมงานกุ้ง กั้ง ปู
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินงานศึกษาวิจัยในสาขาทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ได้แก่ ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาไทย
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีการและงานเทศกาล ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และภาษา

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

ผู้เชี่ยวชาญ : ศิลปะและการแสดง
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ronnachai@go.buu.ac.th

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมภาคตะวันออก

ผอ.พีรพัฒน์ มั่งคั่ง

หัวหน้าโครงการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
artnarong@go.buu.ac.th

นางสาวศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล

ผู้ร่วมดำเนินงาน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ สิริกุล กรมทรัพย์

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ronnachai@go.buu.ac.th

อาจารย์ ศิริวดี บุญมโหตม์

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.สราวุธ ศิริวงศ์

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ เพ็ญจันทร์ ละอองมณี

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.บัญชา นิลเกิด

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.วิโรจณ์ ละอองมณี

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี พิสุทธิ์ เทศสวัสดิ์

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ณฐาภพ สมคิด

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
salineek@go.buu.ac.th

นายสกุล ศิริกิจ

ผู้ร่วมดำเนินงาน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายภูดิท อักษรดิษฐ์

ผู้ร่วมดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

นายธรรมศักดิ์ สงกา

ผู้ร่วมดำเนินงาน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

การพัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูล และสื่อออนไลน์

การพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และการจัดทำสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

ผศ.ดร. พิทักษ์ สูตรอนันต์

หัวหน้าแผนงาน
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
pitak@go.buu.ac.th

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

ผู้ร่วมดำเนินงาน
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

ผู้ร่วมดำเนินงาน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
pongrat@go.ac.th

นายกิตติภัค เพชรภักดีวรา

โปรแกรมเมอร์
nuk@nuk.in.th

นางสาวจารินี คงทรัพย์

ออกแบบและพัฒนา
jarinee.work@gmail.com

นายเกรียงศักดิ์ เอนกพงษ์

ออกแบบและพัฒนา
kriangsak.3hz@gmail.com

นางสาวชลิตา จันทรมณี

ฝ่ายประสานงานและแอดมิน
chalita.chann@gmail.com

นางสาวโชติกา ยอดฉุน

ฝ่ายประสานงานและแอดมิน
chotika.few@gmail.com

นางสาวปองกานต์ สูตรอนันต์

นักเขียน
pongkarnsootanan@gmail.com