RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ผจญภัยในโลกทารันทูล่า EP.1

ผจญภัยในโลกทารันทูล่า | EP.1 ทำความรู้จักกับ "แมงมุมทารันทูล่า"


จำนวนผู้เข้าชม : 22

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แมงมุมทารันทูล่าในเขตภาคตะวันออกของประเทสไทย” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ เขาหินตั้ง รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง .
วันที่ 1 บรรยาย เรื่อง “ ชีววิทยา นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพของแมงมุมทารันทูล่า และการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์แมงมุมทารันทูล่าในเขตตะวันออกของประเทศไทย”  

คณะผู้จัดทำ

ผศ.ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566