RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ผจญภัยในโลกทารันทูล่า EP.2

ผจญภัยในโลกทารันทูล่า | EP.2 สำรวจถิ่นอาศัย "แมงมุมทารันทูล่า"


จำนวนผู้เข้าชม : 14

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แมงมุมทารันทูล่าในเขตภาคตะวันออกของประเทสไทย” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ เขาหินตั้ง รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง .
วันที่ 2 ฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การสำรวจแมงทารันทูล่าเวลากลางวันและกลางคืน ”

คณะผู้จัดทำ

ผศ.ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566