RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ผจญภัยในโลกทารันทูล่า EP.3

ผจญภัยในโลกทารันทูล่า | EP.3 สรุปการสำรวจ และการจำแนกชนิด "แมงมุมทารันทูล่า"


จำนวนผู้เข้าชม : 15

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แมงมุมทารันทูล่าในเขตภาคตะวันออกของประเทสไทย” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ เขาหินตั้ง รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง .
วันที่ 3 ฝึกปฏิบัติ “การจัดจำแนกสปีชีส์ทารันทูล่าเบื้องต้น ”

คณะผู้จัดทำ

ผศ.ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566