RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

แพลงก์ตอน EP.1

แพลงก์ตอนคืออะไร ?


จำนวนผู้เข้าชม : 71

มารู้จักกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่าง “แพลงก์ตอน” ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศในแหล่งน้ำ

คณะผู้จัดทำ
ดร. จิตรา ตีระเมธี
ดร. จริยาวดี สุริยพันธุ์
นางสาวเกษราภรณ์ โมฑะกุล

โครงการวิจัย “ฐานข้อมูลทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย” กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม (ววน.) เลขที่สัญญา ววน.2.11/2565