RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

AMAZING OF SEAGRASS

จำนวนผู้เข้าชม : 244

ผู้เขียน

ผศ. ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ และคณะ
โครงการวิจัย เรื่อง ฐานข้อมูลทรัพยากรหญ้าทะเล บริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม(ววน.)” เลขที่สัญญา ววน2.10 /2565

Graphic design

สุภเจตน์ เหมือนอาจ