RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

Ant Genera of Thailand

รวมภาพวาดลายเส้นสกุลมดในประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 140

ผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาสินี ขจรพิสิฐศักดิ์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา