แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

งานแสดงแสงสีเสียง ปราสาทสต๊กก๊อกธม ณ ปราสาทสต๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
วันที่ : วันที่ 21 - 22 มีนาคม

สถานที่ : ตําบลโคกสูง อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เพื่อเผยแพร่เอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมพระอาทิตย์ขึ้นลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม และสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา

ภาพประกอบ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2564, 1, สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 42.