แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

งานวันสุนทรภู่กวีโลก
วันที่ : วันที่ 26 เดือนมิถุนายน

สถานที่ : บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานวันสุนทรภู่ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความอัจฉริยะของสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ผลงานจากวรรณกรรมสุนทรภู่ ชมศิลปะการแสดงของดีบ้านฉัน

ภาพประกอบ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2564, 1, สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า72.