RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

งานวันสุนทรภู่กวีโลก
วันที่ : วันที่ 26 เดือนมิถุนายน

สถานที่ : บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง

งานวันสุนทรภู่ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความอัจฉริยะของสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ผลงานจากวรรณกรรมสุนทรภู่ ชมศิลปะการแสดงของดีบ้านฉัน

ภาพประกอบ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2564, 1, สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน้า72.

Sootanan, P., Dumrangrojwattana, P., Chwapreecha, B., Khachonpisitsak, S., Sukparangsi, W., Tangkrock-olan, N., Rattanaseth, R., Mungkung, P., & Leelathakul, N. (2022). RSPG-Burapha: Database and Web Application of Eastern Local Resources. Burapha Science Journal, 27(3), 1490-1516.