RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปี
วันที่ : วันที่ 12-20 เดือนพฤศจิกายน

สถานที่ : จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระพุทธโสธร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อโสธร” ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พระพุทธโสธรนั้นถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง มีประชาชนมาสักการะบูชากันเป็นประจําตลอดทั้งปี งานนมัสการหลวงพ่อโสธรได้จัดสืบต่อกันมานานกว่า 100 ปี และจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12 คํ่า ถึง วันแรม 1 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี จะมีประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร ทั้งทางบกและทางนํ้า

ภาพประกอบ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2564, 1, สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า122.

Sootanan, P., Dumrangrojwattana, P., Chwapreecha, B., Khachonpisitsak, S., Sukparangsi, W., Tangkrock-olan, N., Rattanaseth, R., Mungkung, P., & Leelathakul, N. (2022). RSPG-Burapha: Database and Web Application of Eastern Local Resources. Burapha Science Journal, 27(3), 1490-1516.