RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล

ขนบธรรมเนียมประเพณี

งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปี
วันที่ : วันที่ 12-20 เดือนพฤศจิกายน

สถานที่ : จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระพุทธโสธร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อโสธร” ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พระพุทธโสธรนั้นถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง มีประชาชนมาสักการะบูชากันเป็นประจําตลอดทั้งปี งานนมัสการหลวงพ่อโสธรได้จัดสืบต่อกันมานานกว่า 100 ปี และจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 12 คํ่า ถึง วันแรม 1 คํ่า เดือน 12 ของทุกปี จะมีประเพณีแห่หลวงพ่อโสธร ทั้งทางบกและทางนํ้า

ภาพประกอบ

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2564, 1, สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า122.