RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
กุ้ง กั้ง ปู
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มกุ้ง กั้ง ปู ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
เพรียงหิน
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ที่พบใน ภาคตะวันออกให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
มด
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มมด ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มมด ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หอย
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอย ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มหอย ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
แมงมุม
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของแมงมุมอันดับฐาน Mygalomorphae ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์แมงมุม อันดับฐาน Mygalomorphae ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล

ไฟลัม (phylum)
ชั้น (class)
อันดับ (order)
วงค์ (family)


ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea cribraria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea cribraria comma

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea eglantina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea erosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea errones

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea felina

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea fimbriata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea grobulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea gracilis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea guttata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea hammondae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea isabella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea interrupta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea lamackii

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea mappa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea mauritiana

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea microdon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea miliaris

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea moneta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea nucleus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea nivosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx onyx

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx melanesiae

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea onyx saccincta

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ovum

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pericalles

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pullida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pulchella

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pulicaria

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea punctata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea pyriformis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea quadrimaculata

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea scurra

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea staphylaea

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea stolida

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea talpa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea teres

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ursellus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea vitellus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea xanthodon

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cypraea ziczac undata

ชื่อสามัญ

Erosa Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria erosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria gangranosa

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria gangranosa reentsi

ชื่อสามัญ

Lamarck's Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria lamarckii redimita

ชื่อสามัญ

Millet Cowrie Millitary Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erosaria miliaris

ชื่อสามัญ

Onyx Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea onyx

ชื่อสามัญ

Pear-shaped Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Erronea pyriformis

ชื่อสามัญ

Cloudy Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyncina nivosa

ชื่อสามัญ

Arabian Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia arabica asiatica

ชื่อสามัญ

Pear-shaped Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mauritia scurra

ชื่อสามัญ

Money Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monetaria moneta

ชื่อสามัญ

Clandestine Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta clandestina

ชื่อสามัญ

Zigzag Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmadusta ziczac

ชื่อสามัญ

Surin cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Perisserosa guttata surinensis

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Perisserosa fimbiata

ชื่อสามัญ

Chick-pea Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis cicercula lienardi

ชื่อสามัญ

Globular Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis globulus

ชื่อสามัญ

ไม่พบชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pustularis globulus globulus

ชื่อสามัญ

Grape Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Staphylaea staphylaea consobrina

ชื่อสามัญ

Mole Cowrie

ชื่อวิทยาศาสตร์

Talparia talpa

-