การกระจายในภาคตะวันออก

WordPress database error: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND p.region LIKE 'ภาคตะวันออก' GROUP BY k.id_provin' at line 7]
SELECT * FROM db_taxonomy_animal as i inner join db_taxo_province as k ON k.id_animal = i.id_taxo inner join db_province as p ON p.id_province = k.id_province WHERE k.id_animal LIKE AND p.region LIKE 'ภาคตะวันออก' GROUP BY k.id_province

ไม่พบในภาคตะวันออก

เอกสารอ้างอิง

ยังไม่พบเอกสารอ้างอิง

Gallery

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

สถานภาพการคุกคาม

ระดับความรุนแรง : สูญพันธุ์
EX : Extinctสูญพันธุ์ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย
EW : Extinct in the Wildสูญพันธุ์ในธรรมชาติชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
ระดับความรุนแรง : ถูกคุกคาม
CR : Critically Endangered ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้
EN : Endangered ใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป
VU : Vulnerable แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์
ระดับความรุนแรง : เสี่ยงน้อย (LR)
NT : Near Threatenedใกล้ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก
LC : Least Concernedเป็นกังวลน้อยที่สุด ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป
DD : Data Deficientข้อมูลไม่เพียงพอ ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็น ต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต
NE : Not Evaluatedชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสถานภาพ