RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
แพลงก์ตอน
ฐานข้อมูลทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของแพลงก์ตอนทะเล ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล

วงศ์ (Family)


-