วัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิต
ในท้องถิ่นภาคตะวันออก

กรณีศึกษาคณะเพลงขอทาน บ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด

The Culture of Music and Indigenous living in eastern region : A Case study of Beggar Song, Bantungkaidug Company, Trad Province

อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรี
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านดนตรีวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นภาคตะวันออก : กรณีศึกษาคณะเพลงขอทาน บ้านทุ่งไก่ดัก จังหวัดตราด 2) เพื่อนำข้อมูลวัฒนธรรมดนตรีกับวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นภำคตะวันออก : กรณีศึกษำคณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก จังหวัดตรำด มำบันทึกตำมกระบวนกำรทำงด้ำนดนตรีวิทยำ
ผลกำรศึกษำพบว่ำ คณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก เป็นชำวไทยชองที่สืบเชื้อสำยต่อๆ กันมำ อำศัยที่บ้ำนทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ำกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตรำด สืบทอดวัฒนธรรมดนตรีเพลงขอทำนต่อๆ กันมำโดยใช้วิธีถ่ำยทอดต่อกันมำจำกบรรพบุรุษ ปัจจุบันมีนำงอร สุขังเป็นหัวหน้ำคณะ โดยรับช่วงสืบทอดมำจำกพ่อและแม่ และยังไม่มีผู้สืบทอด ลักษณะกำรแสดงของคณะเพลงขอทำน บ้ำนทุ่งไก่ดัก

เป็นเพลงขอทำนที่ใช้สำหรับร้องในงำนบุญช่วงประเพณีสงกรำนต์เท่ำนั้น ไม่ได้ประกอบเป็นอำชีพหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว รูปแบบอัตลักษณ์ของบทเพลง เกิดจำกควำมเฉพำะเจำะจงของทำนองเพลงที่จดจำสืบทอดกันมำ มีอัตลักษณ์เฉพำะคือ “กำรเอื้อน” ทำนองที่เน้นลีลำกำรเอื้อน โดยเฉพำะในช่วงหำงเสียง ซึ่งจะต่ำงจำกคณะอื่นๆ ที่กำรเอื้อนหำงเสียงจะห้วนกว่ำ จำเป็นจะต้องจดจำลีลำกำรเอื้อนให้แม่นยำเพรำะไม่มีกำรจดบันทึก ส่วนคำร้องใช้กำรจำและจดบันทึกไว้สำหรับกำรถ่ำยทอด ในส่วนบทบำทของงำนดนตรีกับประเพณีในวิถีชีวิตของชุมชน จำกกำรรวมกลุ่มกันในช่วงวันสงกรำนต์ เพื่อไปขอรับบริจำคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปถวำยวัด เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดควำมสำมัคคี มีควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.