RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
แพลงก์ตอน
ฐานข้อมูลทรัพยากรแพลงก์ตอนทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของแพลงก์ตอนทะเล ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
  ย้อนกลับ

วงศ์ (Family)ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oscillatoria erythraea

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asteromphalus elegans

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacteriastrum hyalinum

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros denticulatus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros diversus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros peruvianus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coscinodiscus sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dactyliosolen phuketensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ditylum sol

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guinardia flaccida

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guinardia striata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiaulus membranaceus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lauderia annulata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptocylindrus danicus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontella aurita

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontella sinensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paralia sulcata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proboscia alata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudosolenia calcar

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia acuminata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia hyalina

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia robusta

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia striata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassiosira sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Triceratium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacillaria paxillifera

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cylindrotheca closterium

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diploneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Entomoneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Navicula sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pleurosigma sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema frauenfeldii

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema nitzschioides

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trachyneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinophysis caudata

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prorocentrum sigmoides

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Protoperidinium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphora sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacteriastrum sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coscinodiscus sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cymatosira sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ditylum sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiaulus sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lauderia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lyrella sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nitzschia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Noctiluca scintillans

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontella sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Palmeria sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pleurosigma sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prorocentrum sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudo-nitzschia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Protoperidinium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassiosira sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tripos sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bellerochea sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dactyliosolen sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Entomoneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eucampia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guinardia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptocylindrus sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Navicula membranacea

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Navicula sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paralia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proboscia sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Skeletonema costatum

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trachyneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinophysis caudata

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Karenia mikimotoi

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Peridinium quadridentatum 

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prorocentrum gracile

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyrophacus sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scrippsiella sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trichodesmium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudanabaena sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiaulus sinensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corethron hystrix

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dactyliosolen sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacteriastrum sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphora obtusa

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gyrosigma sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Haslea sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacillaria paradoxa

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nitzschia longissima

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudo-nitzschia pungens

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinophysis miles

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium furca

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium fusus

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium porrectum

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cladopyxis sp.


ชื่อสามัญ

ชื่อท้องถิ่น

ไม่พบชื่อท้องถิ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Oscillatoria erythraea

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asteromphalus elegans

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacteriastrum hyalinum

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros denticulatus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros diversus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros peruvianus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coscinodiscus sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dactyliosolen phuketensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ditylum sol

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guinardia flaccida

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guinardia striata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiaulus membranaceus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lauderia annulata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptocylindrus danicus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontella aurita

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontella sinensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paralia sulcata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proboscia alata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudosolenia calcar

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia acuminata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia hyalina

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia robusta

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia striata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassiosira sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Triceratium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacillaria paxillifera

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cylindrotheca closterium

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diploneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Entomoneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Navicula sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pleurosigma sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema frauenfeldii

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema nitzschioides

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trachyneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinophysis caudata

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prorocentrum sigmoides

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Protoperidinium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiaulus sinensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corethron hystrix

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dactyliosolen sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacteriastrum sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphora obtusa

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gyrosigma sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Haslea sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacillaria paradoxa

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nitzschia longissima

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudo-nitzschia pungens

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinophysis miles

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium furca

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium fusus

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium porrectum

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cladopyxis sp.


ชื่อท้องถิ่น

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asteromphalus elegans

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacteriastrum hyalinum

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros denticulatus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros diversus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros peruvianus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chaetoceros sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Coscinodiscus sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dactyliosolen phuketensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ditylum sol

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guinardia flaccida

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Guinardia striata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiaulus membranaceus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lauderia annulata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leptocylindrus danicus

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontella aurita

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Odontella sinensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Paralia sulcata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Proboscia alata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudosolenia calcar

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia acuminata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia hyalina

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia robusta

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizosolenia striata

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassiosira sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Triceratium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacillaria paxillifera

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cylindrotheca closterium

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Diploneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Entomoneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Navicula sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pleurosigma sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema frauenfeldii

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema nitzschioides

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trachyneis sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinophysis caudata

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Prorocentrum sigmoides

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Protoperidinium sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hemiaulus sinensis

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Corethron hystrix

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dactyliosolen sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacteriastrum sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thalassionema sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amphora obtusa

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gyrosigma sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Haslea sp.

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bacillaria paradoxa

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nitzschia longissima

ชื่อท้องถิ่น

ไดอะตอม (diatom)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudo-nitzschia pungens

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dinophysis miles

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium furca

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium fusus

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceratium porrectum

ชื่อท้องถิ่น

ไดโนแฟลเจลเลต (dinoflagellate)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cladopyxis sp.

-