RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
พืชพรรณไม้
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพืชพรรณไม้ ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มพรรณไม้ ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หญ้าทะเล
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของกลุ่มหญ้าทะเล ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มหญ้าทะเล ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
สาหร่าย
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสาหร่ายทะเล ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสาหร่ายทะเล ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล

วงศ์ (Family)


-