RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ชนิดของปูฟองน้ำที่พบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชลบุรีและระยอง Species of

“ปูว่ายน้ำ” แห่งหมู่เกาะแสมสาร ผู้เขียน

ปูใบ้พิษบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ผู้เขียน รศ.ดร.

ความผันแปรของลวดลายสีของปูใบ้หิน ผู้เขียน รศ.ดร.

10/13