RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

เบื้องหลังการสำรวจ

การศึกษาสังคมพืชชุมชนบ้านตาละวาย


จำนวนผู้เข้าชม : 224

เบื้องหลังการทำงาน ลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรและสังคมพืชในท้องถิ่น ของนักพฤษศาสตร์ จากความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตาละวาย ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ทีมสำรวจ : เบญจวรรณ ชิวปรีชา, ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ, ดุสิต วรสวาท, วิทยา บุญมั่น, ศุภกร ไทยมา, พิมพรรณ ศุภพรโอฬาร, ขนิษฐา สีสว่าง, เพ็ญพิชชา บุษบา, ภัทรารินทร์ สิมตะมะ, อรุณ เถาว์ท่อน และทักษิณ วรศรี
ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง “ฐานข้อมูลพรรณไม้พื้นเมืองในเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก (Database of Local Plants in Eastern Floristic Region)” สัญญาเลขที่ ววน. 3.3/2566