RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่

ปฎิทินพืชอาหารชันโรงและผึ้ง ผู้เขียน ผศ.ดร.

ดอกและผลไม้ในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ผู้เขียน

เบื้องหลังการสำรวจ การศึกษาสังคมพืชชุมชนบ้านตาละวาย เบื้องหลังการทำงาน

สำรวจทรัพยากร ต้นชิงชี่มีความเกี่ยวพันธ์กับสัตว์อย่างไร ?​

10/13