RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล
9 เรื่อง

การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมา บนหนทางของมงคลวิถี นำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน และชาติพันธุ์นั้นๆ

 1. ไม่พบข้อมูล
 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีแห่พญายม
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีกองข้าว
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานวันสุนทรภู่กวีโลก
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  เทศกาลผลไม้
 3. ไม่พบข้อมูล
 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานวันสุนทรภู่กวีโลก
 5. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  เทศกาลผลไม้
 6. ไม่พบข้อมูล
 7. ไม่พบข้อมูล
 8. ไม่พบข้อมูล
 9. ไม่พบข้อมูล