RSPG-สถานีบูรพา เป็นเว็บแอพพลิเคชันและฐานข้อมูลภายใต้ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.บูรพา ที่รวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาคตะวันออกของไทย เปิดให้เข้าใช้งานได้ฟรี โดยสามารถอ้างอิงบทความวิจัยได้ ที่นี่
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม
และงานเทศกาล
10 เรื่อง

การประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมา บนหนทางของมงคลวิถี นำไปสู่สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชน และชาติพันธุ์นั้นๆ

 1. ไม่พบข้อมูล
 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
 3. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานแสดงแสงสีเสียง ปราสาทสต๊กก๊อกธม ณ ปราสาทสต๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
 4. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีแห่พญายม
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีกองข้าว
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  พิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประดิษฐาน
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานแสดงแสงสีเสียง ปราสาทสต๊กก๊อกธม ณ ปราสาทสต๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานวันสุนทรภู่กวีโลก
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  เทศกาลผลไม้
  ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปี
 5. ไม่พบข้อมูล
 6. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานวันสุนทรภู่กวีโลก
 7. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  เทศกาลผลไม้
 8. ไม่พบข้อมูล
 9. ไม่พบข้อมูล
 10. ไม่พบข้อมูล
 11. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  งานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปี
 12. ไม่พบข้อมูล

Sootanan, P., Dumrangrojwattana, P., Chwapreecha, B., Khachonpisitsak, S., Sukparangsi, W., Tangkrock-olan, N., Rattanaseth, R., Mungkung, P., & Leelathakul, N. (2022). RSPG-Burapha: Database and Web Application of Eastern Local Resources. Burapha Science Journal, 27(3), 1490-1516.