พืชพรรณไม้
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของพืชพรรณไม้ ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มพรรณไม้ ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ฐานข้อมูล
หญ้าทะเล
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของกลุ่มหญ้าทะเล ในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกลุ่มหญ้าทะเล ที่พบในภาคตะวันออก ให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
  ย้อนกลับ

วงศ์ (Family)ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อท้องถิ่น

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nypa fruticans Wurmb

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus granatum  J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia ovata   Backer

ชื่อท้องถิ่น

ลำพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อท้องถิ่น

โปรงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

มะตาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia indica L.

ชื่อท้องถิ่น

พริกนายพราน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ตีนนกยูง, ตีนกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora apiculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora mucronata Lam.

ชื่อท้องถิ่น

กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sanguinolenta Blume

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera racemosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น

สีง้ำ, จีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scyphiphora hydrophylacea C.F.Gaertn.

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.


ชื่อสามัญ

ชื่อท้องถิ่น

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nypa fruticans Wurmb

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus granatum  J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia ovata   Backer

ชื่อท้องถิ่น

ลำพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อท้องถิ่น

โปรงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

มะตาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia indica L.

ชื่อท้องถิ่น

พริกนายพราน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ตีนนกยูง, ตีนกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora apiculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora mucronata Lam.

ชื่อท้องถิ่น

กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sanguinolenta Blume

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera racemosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น

สีง้ำ, จีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scyphiphora hydrophylacea C.F.Gaertn.

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.


ชื่อท้องถิ่น

ชื่อท้องถิ่น

จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nypa fruticans Wurmb

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus granatum  J.Koenig

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia ovata   Backer

ชื่อท้องถิ่น

ลำพู

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อท้องถิ่น

ลำแพนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อท้องถิ่น

โปรงขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops decandra (Griff.) W.Theob.

ชื่อท้องถิ่น

โปรงแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.

ชื่อท้องถิ่น

มะตาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia indica L.

ชื่อท้องถิ่น

พริกนายพราน

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tabernaemontana bufalina Lour.

ชื่อท้องถิ่น

ตีนนกยูง, ตีนกวาง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora apiculata Blume

ชื่อท้องถิ่น

โกงกางใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rhizophora mucronata Lam.

ชื่อท้องถิ่น

กระดูกไก่, ก้างปลา, มะจ้ำก้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ardisia sanguinolenta Blume

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera racemosa Willd.

ชื่อท้องถิ่น

ฝาดดอกแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lumnitzera littorea (Jack) Voigt

ชื่อท้องถิ่น

สีง้ำ, จีง้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scyphiphora hydrophylacea C.F.Gaertn.

ชื่อท้องถิ่น

ตะบูนดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Xylocarpus moluccensis (Lam.) M.Roem.

-
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ rspg สถานีบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564